پاییز در آغوش بهار

زمانی نرسیده به نیمه شب؛ اینجا پارک کنار قبرستان شهر است...
سکوتی خالص و برای من، بدون طعم مرگ.
این طرف دیوار، می شود نترسید، بازی کرد، تاب و سرسره سوار شد، ساندویچ خورد، و لبخند زد.
آن طرف ، آرامش است در آغوش پر هیبت مرگ.
روح زندگی جاریست در هر دو سوی...

/ 0 نظر / 6 بازدید