دقیقه نود!

نمی دانم داستانش چیست این قول و قرارهایی که همه مان در دوره ای با خودمان می گذاشتیم و در اندک زمانی فراموشش می کردیم!
حتی برایش قسم هم می خوردیم  که درسهایمان را انبار نکنیم برای شب امتحان!
هنوز هم ادامه دارد انگار، حتی الان که بزرگتر شده ایم  و واحد شمارش صفحات منابع، ده نیست و صد است.  فکر کردیم با بزرگتر شدنمان، عهدهایمان هم قوام پیدا می کند و مردانه تر می شود.
اما دریغ...!
فعلا بین فرجه ها عمیقا دست و پا می زنم و در اوج خستگی و لعن بر خودم قول می دهم که از ابتدای ترم بعد "واقعا" درس بخوانم!

/ 0 نظر / 5 بازدید