باش...

سفر مرا به زمین های استوایی برد

            در زیر آن بانیان سبز تنومند

           چه خوب یادم هست

           عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد :

                        وسیع باش و تنها و سر به زیر و سخت ...

/ 0 نظر / 10 بازدید