ساعت ها سنگ ها را روی هم می چینی و در دل شعفی داری که پلی خواهی ساخت و از این رودخانه مواج خواهی گذشت.
و چه بی رحمانه در آخرین لحظات موج می زند و تمام سنگ ها فرو میریزند و دلت هم.
دوباره و چند باره می چینی و باز هم...
ایام برایت باید که اینطور بگذرند ، همه خواستنی ها آن طرف اند و راهی نیست جز تلاش و صبر و انتظار.

/ 0 نظر / 6 بازدید