عبور

سخت اعتقاد دارم به این اصل که بی کینه بودن و بخشش اولین اثرش روی خود توست. به شدت اصرار و تاکید دارم که باید فراموش کرد و گذشت داشت، وگرنه زندگی ای که هر لحظه اش خشم و نفرت و حس انتقام باشد، هیچ لذتی ندارد.
لبریز از انرژی و پر از شادی ام. خدا را می ستایم که هر چه دارم از اوست، او که تنها قطره ای از دریای رحمت و مهربانی هایش را به من هدیه داده. امیدوارم همیشه متصل باشم به دریای لطف او و بتوانم بگذرم و دوست داشته باشم.
این سبک زندگی را بسیار دوست دارم...

/ 0 نظر / 4 بازدید